Condicions Generals de Contractació

OBJECTE

Aquestes condicions generals regulen el contracte d’allotjament turístic entre la persona contractant (d’ara endavant, també persona usuària) i MIDNIGHT SAPHIRE, S.L. (d’ara endavant HOTEL TERMINUS) amb CIF B66763178, amb domicili al Pl. de l’Estació, 1, 17520, Puigcerdà, Tel.972880212, e-mail reserves@hotelterminus.net.

HOTEL TERMINUS està degudament inscrita al Registre de Turisme de Catalunya.

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

En contractar els nostres serveis oferts en aquesta Web, el contractant manifesta expressament que ha llegit, entès i accepta sense reserves aquestes condicions generals, així com les particulars que poguessin establir-se. Totes les condicions generals estaran permanentment a disposició dels Usuaris amb anterioritat a la contractació i podran ser emmagatzemades i reproduïdes i imprimides a la versió vigent en cada moment.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, reservant-se HOTEL TERMINUS el dret de modificar-les unilateralment, sense que això pugui afectar els serveis, o promocions que van ser contractats amb anterioritat a la modificació, per la qual cosa es recomana a les persones usuàries que les llegeixin detingudament cada vegada que accedeixin a aquest portal, entenent-se vigents les que en cada moment hi apareguin publicades.

El contracte no s’arxivarà. Es redactarà en castellà, i en les relacions de consum que tinguen lloc a Catalunya, també en català.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

  • Pas 1. Selecció de lhabitació. Cal que indiqueu el dia d’arribada i de sortida, nombre de persones per habitació i cliqueu a “Cerca”. Se us mostraran a continuació les habitacions disponibles, havent de triar la que us interessi, nombre d’ocupants, d’habitacions i el règim alimentari que preferiu dels oferts.
  • Pas 2. Dades personals. En continuar amb la reserva, heu de facilitar les dades personals que se sol·liciten, incloses les d’una targeta de crèdit per garantir la reserva. Un cop emplenats tots els camps sol·licitats, haureu de prémer el botó “confirmar reserva” perquè s’enviïn les dades introduïdes.
  • Pas 3. Confirmació de la reserva. Rebudes les dades després de clicar el botó “confirmar reserva”, rebrà un correu electrònic confirmant-li la reserva.

MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Durant el procés de reserva i abans de prémer el botó per confirmar la reserva, la persona usuària podrà corregir qualsevol error i s’impedirà continuar si no es proporcionen totes les dades que se li sol·liciten. També abans de procedir a la confirmació de la reserva, la persona usuària podrà canviar el contingut i fins i tot cancel·lar-la en la seva totalitat, podent retrocedir a les pantalles anteriors per fer les rectificacions oportunes.

Abans i després de fer la reserva podreu contactar amb nosaltres a través de l’adreça electrònica reserves@hotelterminus.net o trucar al telèfon núm.

CAPACITAT DE LES UNITATS D’ALLOTJAMENT I CONDICIONS ESPECIALS D’UTILITZACIÓ O GAUDEIX DE L’ESTABLIMENT

La capacitat legal màxima de les nostres unitats d’allotjament així com les condicions especials i d’utilització o gaudi de l’establiment són les que s’indiquen en cada cas a la web abans de fer una reserva.

No s’admeten animals de companyia.

Durant l’estada a l’hotel els menors han d’anar acompanyats d’un adult.

QUI POT CONTRACTAR

Per poder contractar els serveis d’allotjament turístic oferts a la nostra web, la persona usuària declara que té almenys 18 anys.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

Les cancel·lacions de reserves fetes 48 hores prèvies a la data d’arribada comportaran una penalització de 5 euros.

A les cancel·lacions efectuades dins de les 48 hores a la data d’arribada, es cobrarà el preu de la primera nit, excepte en estades de 4 nits o més en què es cobrarà el 30% del preu total de la reserva.

INDEMNITZACIÓ PER RENÚNCIA DE L’ESTADA

Si s’abandona la unitat reservada abans de la data fins a la que es tenia reservada, es cobrarà l’equivalent al 100% del preu del dia de sortida i el 40% del total dels serveis que faltin a utilitzar.

PREUS I ALTRES DESPESES

Els preus aplicables a cada allotjament són els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica als que s’afegiran, si escau, les despeses o serveis addicionals que el client hagi consentit, configurant la suma de tots aquests conceptes el total degut a pagament en la darrera fase del mateix.

Els preus que s’indiquen inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA), expressant-se en la moneda euro (€).

L’impost sobre estades en establiments turístics (IEET) és aplicable a les persones que facin estada als establiments d’allotjaments turístics a Catalunya majors de 16 anys, meritant-se a l’inici de l’estada, per la qual cosa el cobrament s’exigirà a la data d’arribada en funció de l’edat de cada persona allotjada.

GARANTIA, MITJANS DE PAGAMENT I FACTURACIÓ DE LA RESERVA

Per garantir la reserva, haureu de facilitar les vostres dades de targeta de crèdit, a través d’una plataforma segura, que compleix els estàndards internacionals de seguretat amb certificació PCI DSS.

El pagament de la reserva es farà directament a l’hotel, llevat que concorri causa de penalització per haver cancel·lat la reserva fora dels terminis fixats, o no es presenti a l’establiment a la data acordada d’entrada. En aquests casos es procedirà a carregar a la targeta l’import corresponent.

El client autoritza que una vegada fet el pagament si vol factura, se li expedeixi factura electrònica, podent revocar el consentiment en qualsevol moment.

CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA

Quan rebem la seva sol·licitud de reserva, procedirem a confirmar-ho per correu electrònic a l’adreça que ens hagi facilitat, en el termini de 24 hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el número de reserva i contindrà les condicions generals i si escau particulars del contracte.

COMUNICACIÓ AMB LA PERSONA USUÀRIA

Les comunicacions amb la persona usuària de l’establiment d’allotjament turístic es realitzaran a través de mitjans electrònics, com és el correu electrònic, telèfon, inclosa la missatgeria instantània, per la qual cosa haurà de facilitar les dades actives a cada moment per a aquesta finalitat.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients, telèfon núm. +34 972 880 212 o podrà contactar via correu electrònic a l’adreça reserves@hotelterminus.net indicant el número de reserva que li va ser assignat al correu electrònic de confirmació de la reserva.

Dret de desistiment

D’acord amb la normativa vigent, no us assisteix el dret de desistiment del present contracte de subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge.

INFORMACIÓ SOBRE LA RESERVA, QUEIXES I RECLAMACIONS

En cas que vulgui formular una reclamació, queixa o sol·licitar informació sobre els productes oferts o contractats, poden trucar al telèfon núm. +34 972880212 o podrà contactar via correu electrònic a l’adreça reserves@hotelterminus.net

S’informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que se us enviaran en suport electrònic prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l’adreça abans indicada.

CHECK-IN & CHECK-OUT

El check-in s’haurà de fer entre les 12.30 hi les 22 hores i el check-out entre les 7 hi les 12 h.

Llei aplicable i jurisdicció

La interpretació i l’aplicació d’aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola.

En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre’s al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que els pugui correspondre, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Sabadell.

©Tots els drets reservats

CONTACTA amb HOTEL TERMINUS

COM PODEM AJUDAR? Enviar-nos un mail i li respondrem el més ràpid possible. gràcies

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?